Veelgestelde vragen voor zelfstandigen (FAQ)

Steunmaatregelen voor zelfstandigen

Welke steunmaatregelen zijn er voor zelfstandigen?

Ben je zelfstandige en ervaar je moeilijkheden om je werk uit te voeren? Ook voor jou heeft de regering maatregelen voorzien. Een actueel overzicht van de steunmaatregelen voor zelfstandigen vind je hier:

Regionale compensatiepremies

Overzicht

Ik heb meerdere vestigingen, op hoeveel premies heb ik recht?

Per onderneming kan er maar één premie toegekend worden. Dit geldt zowel voor de Vlaamse hinderpremie als voor de Vlaamse compensatiepremie.

Als de onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft die ook verplicht moeten sluiten ten gevolge van de coronacrisis, wordt het aantal premies uitgebreid tot maximaal vijf premies per onderneming voor zover er in elk van die bijkomende vestigingen minstens één werkende vennoot is of één voltijdsequivalent personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ).

Ik ontving de hinderpremie ten onrechte – hoe breng ik dit in orde?

Wie ten onrechte een Vlaamse hinderpremie kreeg  kan hiervoor een mail sturen naar coronahinderpremie@vlaio.be met in het onderwerp ‘OGM’. In deze mail zet je de gegevens van de aanvrager zoals naam, ondernemingsnummer en  het dossiernummer.

De ondernemer krijgt vervolgens het rekeningnummer voor de terugbetaling met een gestructureerde mededeling. Het is belangrijk om de juiste gestructureerde mededeling te gebruiken, zodat de terugbetaling kan toegewezen worden aan het juiste dossier.

Moet je als bedrijfsleider je bezoldiging stopzetten om een regionale premie te krijgen?

Neen, de bezoldigingen mogen doorlopen, zowel voor de bedrijfsleider als voor de werkende vennoot. Hetzelfde geldt voor de voordelen van alle aard.

Dit geldt zowel voor de Vlaamse hinderpremie als voor de premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor de premie van het Waals Gewest stelde men aanvankelijk dat de bezoldiging als bedrijfsleider een probleem vormde. Ondertussen werd dit standpunt versoepeld: deze premie kan ook toegekend worden aan bedrijfsleiders die hun loon behouden tijdens de onderbreking. Maar voor de Waalse premie van 2500 euro mag de vennootschap in boekjaar 2020 geen dividend op aandelen uitkeren.

Ik werk in de bouwsector, kan ik de Vlaamse hinderpremie aanvragen?

Een bouwonderneming komt in principe niet in aanmerking voor de Vlaamse hinderpremie omdat zij meestal geen fysieke inrichting hebben. Hiermee bedoelt men een publiek toegankelijke vestiging, waar klanten toegang hebben tijdens de normale openingsuren.

Een bouwonderneming die wel een dergelijke vestiging heeft, kan de hinderpremie wel krijgen als deze vestiging onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt.

Wie geen recht heeft op de hinderpremie, maar door de coronacrisis een omzetdaling  van minstens 60% geleden heeft, kan onder bepaalde voorwaarden de Vlaamse compensatiepremie op de website van vlaio aanvragen.

Krijg ik nog een sluitingspremie als ik zelf beslis om nog niet op te starten?

De hinderpremie en de sluitingspremie kunnen alleen toegekend worden als je onder de verplichte sluitingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad valt. Een eigen beslissing om niet op te starten (wegens te weinig cliënteel, om gezondsheidsredenen, …. ) geeft geen recht op een verdere uitbetaling van de sluitingspremie.

Ik mag opstarten, maar mijn winkel ligt in een fysiek afgesloten locatie. Behoud ik de sluitingspremie?

Als je winkel terug open mag, maar deze is gelegen in een fysiek afgesloten locatie, behoud je de sluitingspremie totdat je locatie weer fysiek toegankelijk wordt. Hiervoor stuur je een mail naar info@vlaio.be. Je specifieke situatie zal dan bekeken worden.

Ik heb twee activiteiten : één mag terug opstarten, maar een andere moet nog gesloten blijven. Heb ik nog recht op de sluitingspremie?

Je behoudt de sluitingspremie zolang je niet al je fysieke vestiging(en) mag openen.

De hinderpremie werd mij geweigerd omdat mijn activiteit in de KBO opgenomen is als een nevenactiviteit. Hoe kan ik dit oplossen?

Voor de toekenning van de hinderpremie premie baseert Vlaio zich op de activiteiten op het niveau van de vestigingseenheid.  Als de activiteit in de KBO opgenomen is als nevenactiviteit, wordt de hinderpremie geweigerd. Je moet je  in dat geval wenden tot een ondernemingsloket om deze nevenactiviteit te laten wijzigen naar een hoofdactiviteit.

Na deze aanpassing moet je geen  nieuwe aanvraag indienen. Je moet  enkel replyen op de weigeringsmail. Doe je een nieuwe aanvraag, dan zal deze automatisch geweigerd worden omdat de eerste aanvraag geweigerd werd. 

Steunmaatregelen en de KBO

Overzicht:

Ik organiseer afhaalmaaltijden met mijn restaurant. Ik heb tijdelijk een webshop. Moet dit ook geregistreerd worden in de KBO?

Neen, dit moet niet extra geregistreerd worden. Er wordt een tijdelijke versoepeling ingevoerd van de regels met betrekking tot de inschrijvingsplicht van economische activiteiten in de KBO. Ondernemingen die hun activiteiten op een andere manier organiseren omwille van de sluitingsverplichting, moeten deze niet door een ondernemingsloket in de KBO laten registreren.

Enkele voorbeelden : een restaurantuitbater die tijdelijk afhaalmaaltijden klaarmaakt of maaltijden thuisbezorgt, een kleinhandelaar die tijdelijk een webshop begint, ….

Opgelet: deze regeling geldt enkel voor dié activiteiten die op 18 maart 2020 voor de betrokken onderneming reeds in de KBO geregistreerd stonden en die op een andere manier georganiseerd worden. Nieuwe activiteiten moeten nog steeds via een erkend ondernemingsloket in de KBO opgenomen worden.

Blijft men ook in de toekomst de tijdelijke activiteiten verder zetten, dan moeten ze wel in de KBO ingeschreven worden.

Daaruit vloeit voort dat een onderneming die nu als nieuwe activiteit mondmaskers gaat maken en/of verkopen, deze activiteit moet opnemen in haar activiteitenlijst. Voor supermarkten en superettes kunnen we stellen dat deze activiteit onder het aanbod van "algemeen assortiment" valt.

Mijn onderneming is gedwongen gesloten, maar ik maak nu tijdelijk mondmaskers. Moet ik deze activiteit laten registreren in de KBO?

Het maken van mondmaskers moet als een nieuwe activiteit beschouwd worden en moet worden opgenomen in de activiteitenlijst in de KBO.

Voor supermarkten en superettes kunnen we stellen dat deze activiteit onder het aanbod van "algemeen assortiment" valt.

Ik vroeg de compensatiepremie aan, maar werd naar Acerta doorverwezen omdat mijn onderneming blijkbaar niet correct ingeschreven staat in de KBO.

De vrije beroepen (advocaten, kinesisten, …) moeten een ondernemingsnummer hebben sinds 2009. Maar in heel wat gevallen is er geen volledige inschrijving gebeurd (geen bankrekeningnummer, vestiging met activiteiten, …

Er zijn twee mogelijkheden om dit recht te zetten :

 • Acerta brengt dit snel voor jou in orde tegen een dossierkost van 89,50 euro
 • Je zet het zelf recht via volgende website: https://economie.fgov.be/nl 

Overbruggingsrecht - Algemene vragen

Overzicht

Ik herneem mijn activiteit naar aanleiding van de exitstrategie. Wat betekent dit voor mijn overbruggingsrecht?

Afhankelijk van de sector waarin je werkt, mag je je activiteit hernemen vanaf een bepaalde datum.

Wie onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, krijgt het overbruggingsrecht voor elke maand waarin er minstens één dag geen activiteit mocht uitgeoefend worden. Diegene die dus pas mochten herstarten in de loop van juni krijgen het overbruggingsrecht tot en met de maand juni.

Voor de vrijwillige sluitingen blijft de regel dat je het overbruggingsrecht krijgt voor elke maand waarin je de activiteit minstens 7 dagen onderbreekt.

Zelfstandigen, die tot 3 mei of later onder de verplichte sluitingsmaatregelen vielen, kunnen vanaf de maand na de heropstart onder bepaalde voorwaarden het heropstart-overbruggingsrecht aanvragen.

Hoe kan ik het overbruggingsrecht aanvragen?

Je kan je aanvraag enkel indienen door het online vereenvoudigd webformulier in te vullen. Dit wordt automatisch naar het juiste regionale kantoor gestuurd. De uitkering voor een bepaalde maand wordt betaald in het begin van de volgende maand.

Kan je het overbruggingsrecht combineren met de hinderpremie?

Je kan beide uitkeringen inderdaad combineren. Dit geldt zowel voor de Vlaamse hinderpremie als voor de premies van het Waalse en Brusselse gewest.

Kan je het overbruggingsrecht combineren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

 • Je bent een volledige maand arbeidsongeschikt. In dit geval heb je geen recht op de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht. Je hebt wel recht op een ziekte-uitkering van je ziekenfonds voor de volledige maand arbeidsongeschiktheid.
 • Je bent geen volledige maand arbeidsongeschikt. Stel je bent arbeidsongeschikt, je herneemt je activiteit en dan moet je je activiteit onderbreken door de coronacrisis. In dit geval kan je beide uitkeringen cumuleren. Stel dat je je activiteiten al onderbroken had door de coronacrisis en je wordt ziek tijdens de onderbreking. In dat geval krijg je het overbruggingsrecht voor iedere maand waarin je voldoet aan de voorwaarden, maar je ziekte-uitkering wordt pas toegekend vanaf de maand na de start van de ziekte. In de maand waarin je ziek geworden bent, krijg je dus nog geen ziekte-uitkeringen.
 • Je bent arbeidsongeschikt en je hebt een toegelaten activiteit als zelfstandige. In dit geval heb je nooit recht op het overbruggingsrecht. Als je je zelfstandige activiteit moet onderbreken door de coronacrisis, kan je wel terugvallen op het volledige bedrag van de ziekte-uitkering. Hiervoor neem je zo snel mogelijk contact op met je ziekenfonds.

Moet je belastingen betalen op het overbruggingsrecht?

Dit hangt af van de aard van de zelfstandige activiteit én ook van het soort inkomen.

Voor winsten en baten is het overbruggingsrecht afzonderlijk belastbaar aan 16,5%, voor zover deze vergoeding niet hoger is dan de belastbare nettowinst of baten van de 4 voorgaande jaren (tenzij het progressief tarief voordeliger is).

Voor bedrijfsleiders wordt het overbruggingsrecht progressief belast.

Voor een meewerkende partner is het overbruggingsrecht niet belastbaar.


 

Wanneer krijg je een verhoogde uitkering met gezinslast?

Als je gezinslast hebt, dan krijg je een uitkering van  1 614,10 euro per maand. Zonder gezinslast krijg je 1 291,69 euro.

Het begrip 'gezinslast' wordt begrepen als gezinslast in de ziekteverzekering. Je moet minstens één persoon ten laste hebben bij je ziekenfonds (echtgeno(o)t(e), samenwonende, ouder, grootouder, kind, …).

Heb je enkel fiscaal iemand ten laste, dan kom je niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering.

Je moet je zaak verplicht sluiten. Welke activiteiten zijn nog toegestaan?

Als je valt onder de verplichte sluitingsmaatregelen van de overheid krijg je je overbruggingsrecht automatisch, ongeacht het aantal dagen onderbreking. Alleen de taken, die de overheid toelaat, mag je nog uitoefenen.

Meer info over de taken die wel of niet toegelaten zijn, kan je vinden op : info-coronavirus.be/nl/faqs

Je moet je zaak niet verplicht sluiten. Welke activiteiten zijn nog toegestaan?

Als je niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, maar je beslist vrijwillig om je activiteiten tijdelijk stop te zetten, dan moet je minstens 7 dagen per maand onderbreken. In dat geval mag je enkel nog taken van gering belang uitoefenen. Het gaat hier om taken, die nodig zijn voor het voortbestaan van je onderneming, zoals telefoons opnemen of e-mails versturen.

Bijvoorbeeld :

 • Een paardenfokker zet zijn activiteiten tijdelijk stop. Tijdens deze onderbreking mag hjj geen paarden verkopen, maar hij mag zijn dieren nog wel verzorgen omdat dit kadert in het voortbestaan van zijn bedrijf

Meer info over de taken die wel of niet toegelaten zijn, kan je vinden op : info-coronavirus.be/nl/faqs

Wat als je twee verschillende activiteiten hebt?

In dit geval moeten beide activiteiten onderbroken worden om het overbruggingsrecht te krijgen. Vallen beide activiteiten onder de verplichte sluitingsmaatregelen, dan speelt het aantal dagen onderbreking geen rol.

Valt één of beide activiteiten niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen, dan moet je deze activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen per maand onderbreken om het overbruggingsrecht te krijgen.

Dit is ook zo wanneer je actief bent in twee verschillende vennootschappen.

Bijvoorbeeld : Een landbouwer baat ook nog een hoevewinkel uit. Hij sluit de hoevewinkel, maar het landbouwbedrijf blijft bestaan. Hij kan het overbruggingsrecht niet krijgen.

Je hebt een vennootschap. Welke handelingen zijn nog toegestaan?

De onderbreking van de activiteiten wordt individueel beoordeeld voor iedere zelfstandige afzonderlijk. Dit is ook zo in het kader van een vennootschap.

Als de activiteit van de vennootschap onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, dan heeft iedere zaakvoerder, bestuurder en werkende vennoot recht op het overbruggingsrecht ongeacht het aantal dagen sluiting.

Als de activiteit van de vennootschap niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, dan moet iedere zelfstandige afzonderlijk zijn activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen per maand onderbreken. De vennootschap zelf moet in dit geval niet noodzakelijk sluiten.

Bijvoorbeeld : Een crèche onder de vorm van een BV blijft open en beide bestuurders onderbreken hun activiteit ieder om beurt gedurende 7 dagen door de daling van het aantal kindjes. Beide kunnen het overbruggingsrecht krijgen.

Zelfstandige en meewerkende partner – moeten ze allebei stoppen?

Als de activiteit onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, dan moeten ze allebei hun activiteit stopzetten om het overbruggingsrecht te krijgen.

Als de activiteit niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, dan worden beide dossiers afzonderlijk bekeken. Als de meewerkende partner minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand stopt, kan zij het overbruggingsrecht krijgen. Het is niet nodig dat de zelfstandige zijn activiteiten ook stopzet. Als ze allebei hun activiteit stopzetten, dan krijgen ze allebei het overbruggingsrecht.

Wat is het effect van mijn eindafrekening op het overbruggingsrecht?

Als zelfstandige in hoofdberoep heeft je eindafrekening over 2020 geen enkel effect op je overbruggingsrecht. 

Voor zelfstandigen in bijberoep, artikel 37, studenten en gepensioneerden kan er wel een effect zijn.

 • Als je momenteel voldoet aan alle voorwaarden en je hebt het overbruggingsrecht voor één of meerdere maanden gekregen, dan zal je eindafrekening hier niets aan veranderen. Als bij je eindafrekening dus blijkt dat je teveel bijdragen betaald hebt in 2020 en je krijgt je bijdragen (gedeeltelijk) terugbetaald, dan zal dit niet leiden tot een terugvordering van je overbruggingsrecht.
 • Als je vandaag geen recht hebt omdat je sociale bijdragen te laag liggen, kan er wel recht ontstaan bij de eindafrekening. Als op dat moment blijkt dat het inkomen van 2020 toch hoog genoeg was voor het overbruggingsrecht, zullen wij de uitkeringen met terugwerkende kracht uitbetalen. Dit zal wellicht pas in de loop van 2022 zijn, van zodra de fiscus ons het definitief inkomen van 2020 meedeelt. Belangrijk is wel om nu al je aanvraag te doen, zodat de aanvraagtermijn gerespecteerd is.

Moet je als bedrijfsleider je bezoldiging stopzetten om het overbruggingsrecht te krijgen?

Neen, de bezoldigingen mogen doorlopen, zowel voor de bedrijfsleider als voor de werkende vennoot. Hetzelfde geldt voor de voordelen van alle aard.

Ook voor de regionale steunpremies vormt de bezoldiging geen beletsel, zoals voor de Vlaamse hinderpremie en de premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest..

Voor de toekenning Waalse premie stelde het Waals Gewest aanvankelijk dat de bezoldiging als bedrijfsleider een probleem vormde. Ondertussen werd dit standpunt versoepeld: deze premie kan ook toegekend worden aan bedrijfsleiders die hun loon behouden tijdens de onderbreking. Maar voor de Waalse premie van 2500 euro mag de vennootschap in boekjaar 2020 geen dividend op aandelen uitkeren.

Mag ik mijn personeel in dienst houden tijdens de sluiting?

Zelfstandigen die niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, moeten hun activiteiten minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken om het overbruggingsrecht te krijgen. Enkel taken van gering belang, nodig voor het voortbestaan van de onderneming, zijn toegelaten tijdens de sluiting.

In principe mag je ook geen personeel in dienst houden tijdens de sluiting. Deze moeten op tijdelijke werkloosheid gezet worden.

Alleen wanneer het personeelslid nodig is in het kader van het voortbestaan van de onderneming, mag deze in dienst blijven.

Bijvoorbeeld :

 • Een paardenfokker mag één personeelslid in dienst houden om de dieren te verzorgen tijdens de sluiting van de zaak.
 • Een boekhouder mag geen personeel meer in dienst houden tijdens de sluiting van zijn zaak.

Welke objectieve elementen kan ik voorleggen vanaf juli?

Het crisis-overbruggingsrecht wegens vrijwillige sluiting werd verlengd tot augustus. Bij verplichte sluiting loopt de maatregel nog tot en met december.

Wie niet langer onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, heeft maar recht op een uitkering als de activiteit tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand wordt onderbroken ten gevolge van COVID-19. Vanaf juli moeten er objectieve elementen voorgelegd worden om de link met COVID-19 te staven.

Enkele voorbeelden :

 • een aanzienlijke daling van het aantal reserveringen of bestellingen, waaruit blijkt dat een heropstart niet rendabel zou zijn
 • een overzicht van de leveringen of annulaties waaruit blijkt dat er onderbroken periodes van minstens 7 dagen zijn
 • een vergelijking van de bestellingen/leveringen voor en na corona, waaruit een sterke daling van de inkomsten blijkt
 • een vergelijking van de BTW-aangifte van 2020/2 en de BTW-aangifte voor corona waaruit een sterke daling van de inkomsten blijkt
 • een overzicht van de dalende verkoopcijfers in vergelijking met de kosten
 • een overzicht van de omzetcijfers en kosten voor corona en schatting van de omzetcijfers en kosten bij een heropening, waaruit blijkt dat de heropening niet rendabel zou zijn.

Overbruggingsrecht - Specifieke sectoren

Overzicht

Kom je als arts, verpleger, kinesist, ... in aanmerking voor het overbruggingsrecht?

Medische zorgverstrekkers (huisarts, ziekenhuisarts, dermatoloog, verpleger, kinesist, …) waren nooit verplicht hun activiteit te onderbreken en hun kabinet te sluiten. Dat betekent dat zij niet in aanmerking komen voor het heropstart-overbruggingsrecht. Zij kunnen wel tot en met augustus het crisis-overbruggingsrecht krijgen voor alle maanden waarin zij de bestaande zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig hebben onderbroken. Tijdens deze onderbreking zijn enkel dringende medische handelingen toegelaten.

Handelingen met het oog op het garanderen van de zorgcontinuïteit (zoals niet-dringende telefonische consultaties) vallen niet onder dringende medische interventies en mogen niet uitgevoerd worden gedurende die 7 opeenvolgende kalenderdagen. 

Het RIZIV heeft een specifieke Covid-nomenclatuurcode voorzien voor de telefonische consultaties. Deze telefonische consultaties vervangen de 'normale' fysieke consultaties in deze coronatijden. Deze code slaat dus in de meeste gevallen op de 'normale' activiteiten van de arts, waarvan de vorm weliswaar aangepast is, maar het gaat hier in principe over een voortzetting van de bestaande zelfstandige activiteit. Als deze telefonische consultaties niet-dringende raadplegingen vervangen, vallen zij onder de 'continuïteit van de zorg' en mogen ze niet uitgeoefend worden tijdens de onderbreking. Maar medisch dringende consultaties zijn wel toegelaten. Deze kunnen zowel telefonisch als niet-telefonisch zijn. Alleen de arts zelf kan hierover oordelen. 
De volgende handelingen zijn evenwel niet toegelaten tijdens de onderbreking van de activiteit :

 • de zorg voor reeds opgenomen patiënten;
 • wachtdiensten;
 • ontsmetten van de kamers van ziekenhuispatiënten.

Kan een dierenarts het overbruggingsrecht krijgen?

Dierenartsen vielen nooit onder de verplichte sluitingsmaatregelen. Zij komen dus niet in aanmerking voor het heropstart overbruggingsrecht. Zij kunnen tot en met augustus wel het crisis overbruggingsrecht krijgen voor elke maand waarin zij 7 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Maar zij moeten wel beschikbaar blijven voor dringende gevallen. Hebben zij in dat geval recht op het overbruggingsrecht?

De dierenarts die verklaart zijn activiteit gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig te onderbreken, mag tijdens die 7 dagen enkel nog medische urgenties doen. Tijdens die 7 opeenvolgende kalenderdagen mogen dus géén jaarlijkse controles of andere routineuze handelingen gesteld worden.

Noch de sociale verzekeringsfondsen, noch de FOD Sociale Zekerheid kan dit beoordelen. Daarom zullen de dierenartsen hier in eer en geweten moeten handelen.

Krijgen kappers het overbruggingsrecht?

Kappers moesten hun zaak verplicht sluiten sinds 25 maart 2020. Deze verplichte sluiting werd ook nog verlengd naar april en mei. Sinds 18 mei mogen zij hun zaak opnieuw openen. Dat betekent concreet dat zij het overbruggingsrecht krijgen voor maart, april en mei, ongeacht het aantal dagen sluiting.

Kappers, die vrijwillig beslissen om hun zaak nog niet te openen (bv. omdat het nog niet rendabel is,  moeten in de maand juni en volgende minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken om het overbruggingsrecht voor deze maand te krijgen.

Kappers, die wel hernemen, kunnen vanaf juni onder bepaalde voorwaarden het heropstart-overbruggingsrecht aanvragen.

Krijgen krantenwinkels het overbruggingsrecht?

Voor de maand maart konden krantenwinkels het overbruggingsrecht krijgen ongeacht het aantal dagen sluiting.

Sinds april worden er geen beperkingen meer opgelegd aan de krantenwinkels, waardoor zij voor april en de volgende maanden het overbruggingsrecht enkel kunnen krijgen als zij minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen sluiten.

Kan een onthaalmoeder het overbruggingsrecht krijgen?

De overheid heeft deze sector opgedragen om o.a. de kinderen van het eerstelijnspersoneel op te vangen. De onthaalmoeders vallen dus niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen.

Dat betekent dat je als onthaalouder maar recht hebt op het overbruggingsrecht als je je activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen per maand onderbreekt.

Dit betekent niet dat je je crèche moet sluiten. Als je met verschillende zelfstandige onthaalmoeders samenwerkt in één crèche, dan kan iedereen afzonderlijk zijn activiteiten onderbreken.

Opgelet met regionale premies!
De regionale overheden voorzien een tegemoetkoming voor het inkomstenverlies van de kinderdagverblijven omdat veel ouders hun kinderen nu thuis laten.

De Vlaamse overheid heeft al bevestigd dat deze tegemoetkoming NIET cumuleerbaar is met het overbruggingsrecht! Ook niet als slechts een gedeelte van de onthaalmoeders 7 dagen onderbreekt. Het kinderdagverblijf zal dus een keuze moeten maken. 

De uitkering van het Office de la naissance et de l'enfance (ONE) is slechts binnen bepaalde grenzen cumuleerbaar met het overbruggingsrecht. De som van beide uitkeringen mag niet hoger zijn dan het financiële verlies ten gevolge van de coronacrisis. De beperking gebeurt op de uitkering van ONE, niet op het overbruggingsrecht. 

Kunnen reisbureaus het overbruggingsrecht krijgen?

Reisbureaus met kantoor/ontvangstruimte 'front office' die als een handelszaak moeten beschouwd worden (en dus niet enkel online actief zijn) moesten tot 3 mei verplicht sluiten. Zij komen tot en met mei in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht. Vanaf juni kunnen zij het heropstart-overbruggingsrecht aanvragen.

Reisbureaus die enkel online actief zijn, vallen niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen. Zij mochten blijven verder werken. Dat betekent dat zij het overbruggingsrecht maar kunnen krijgen als zij gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand sluiten. Deze reisbureaus komen niet in aanmerking voor het heropstart-overbruggingsrecht.

Kan een boekhouder het overbruggingsrecht krijgen?

Vrije beroepen zijn niet getroffen door de sluitingsmaatregelen van de overheid. Zij moeten niet verplicht sluiten en kunnen ervoor kiezen om gewoon door te werken. Tijdens de onderbreking van de activiteit zijn dringende taken niet toegelaten, enkel taken van gering belang. Zo mag bv. een telefoon opgenomen worden, maar er mag geen advies meer verstrekt worden aan cliënten, onder welke vorm dan ook.

Een boekhoudkantoor dat open blijft enkel en alleen om de klanten telefonisch te adviseren over de corona-crisis zonder dat er gewerkt wordt aan de overige dagdagelijkse taken, heeft geen recht op het overbruggingsrecht.

Mag ik mijn activiteiten omvormen naar een webshop?

Activiteiten die niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, moeten minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen alle activiteiten volledig onderbreken om het overbruggingsrecht te krijgen. Zij mogen hun activiteit in die 7 dagen niet omvormen en bv. producten verkopen via de webshop.

Kan een bouwfirma het overbruggingsrecht krijgen?

Bouwfirma’s vallen niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen, maar zij zijn heel sterk geïmpacteerd door de opgelegde maatregelen inzake social distancing.

Daarom kregen zij tot en met de maand mei het overbruggingsrecht, ongeacht het aantal dagen onderbreking.

Vanaf juni kunnen zij het overbruggingsrecht enkel krijgen als zij hun activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken. Bovendien moeten zij vanaf juli objectieve elementen voorleggen (e-mail uitwisseling, annulering van bouwwerken of uitgestelde bouwwerken, ….) waaruit blijkt dat er een effectieve en ongewone onderbreking van de activiteit was ten gevolge van de Covid-19-crisis is. Er moet een duidelijk verband zijn met COVID-19. Zo volstaat het bijvoorbeeld niet om enkel te verwijzen naar de weigering van klanten om toegang te krijgen tot hun woning.

De bouwsector komt niet in aanmerking voor het heropstart-overbruggingsrecht.

Kom je als psychotherapeut in aanmerking voor het overbruggingsrecht?

Sommige zorgberoepen (psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, seksuologen, bemiddelaars, …) zijn overgeschakeld naar videogesprekken. Vallen deze onder dringende medische handelingen?

Zorgverstrekkers vallen niet onder de gedwongen sluitingsmaatregelen. Zij moeten hun activiteit dus minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken voor het overbruggingsrecht, enkel dringende handelingen zijn toegelaten.

Als ze hun ‘gewone’ consultaties via videogesprek of via de telefoon doen, dan gaat het om een voortzetting van hun activiteit, zij het op een andere manier dan gewoonlijk. Deze zorgcontinuïteit impliceert dat zij niet volledig onderbreken en dus niet in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

 • Voor klinisch psychologen wordt tele- en onlinewerk nu de nieuwe norm (= zorgcontinuïteit, dus niet dringend). Fysieke consultaties kunnen enkel nog voor essentiële begeleidingen waarvoor geen alternatief via telewerk of onlinewerk kan geboden worden. Essentiële begeleidingen zijn begeleidingen die niet onderbroken kunnen worden, omdat er dan decompensatie dreigt waardoor crisishulpverlening aangezocht zal worden die momenteel overbelast is.

De FOD Sociale Zekerheid aanvaardt dat dergelijke essentiële begeleidingen onder de dringende medische handelingen kunnen vallen. Dit geldt echter niet voor de overige handelingen, zoals ‘gewone’ telefonische consultaties.

Moet een elektricien zijn activiteiten 7 dagen onderbreken?

Aanvankelijk moesten elektriciens aantonen dat zij gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit volledig hadden onderbroken. Aangezien zij niet gedwongen moesten onderbreken, gold de uitzondering van de dringende herstellingen niet voor hen. Zij vallen immers niet onder hetzelfde paritair comité als de bouwsector. 

Sinds het MB van 03/04/2020 geldt voor de elektriciens, die weliswaar onder een ander PC vallen als de bouwsector, toch dezelfde beperking van ‘dringende werkzaamheden’ als voor de ‘globale’ bouwsector van het PC 124.

Zij mogen dus op dezelfde manier behandeld worden als de bouwsector. Dat betekent concreet dat zij tot en met de maand mei hun activiteit geen 7 opeenvolgende dagen moeten onderbreken om het overbruggingsrecht te krijgen. 

Vanaf juni gelden echter nieuwe bepalingen voor de bouwsector en dus ook voor de elektriciens : zij moeten hun activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken om het overbruggingsrecht te krijgen.

Elektriciens komen niet in aanmerking voor het heropstart-overbruggingsrecht.

Kan een landbouwer het overbruggingsrecht krijgen?

Landbouwers vallen niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen. Zij moeten hun activiteit dus minstens 7 opeenvolgende dagen volledig onderbreken naar aanleiding van de coronacrisis om het overbruggingsrecht te krijgen.

Tijdens die onderbreking mogen alleen handelingen gesteld worden, die nodig zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Zo mogen ze hun dieren en gewassen nog verzorgen, maar er mag bijvoorbeeld niets meer verkocht worden.

Als de landbouwer twee verschillende activiteiten heeft (bv. landbouw en hoevewinkel), dan moeten beide activiteiten onderbroken worden om het overbruggingsrecht te krijgen. De landbouwactiviteit moet minstens 7 dagen per maand onderbroken worden. Valt de andere activiteit onder de verplichte sluitingsmaatregelen, dan speelt het aantal dagen onderbreking voor deze activiteit geen rol. Valt de andere activiteit niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen, dan moet deze ook minstens 7 opeenvolgende dagen per maand onderbroken worden.

Voorbeeld : een landbouwer baat ook nog een hoevewinkel uit. Hij sluit de hoevewinkel, maar baat het landbouwbedrijf verder uit. Hij kan het overbruggingsrecht niet krijgen omdat hij nog één van beide activiteiten verderzet.

Let wel op : voor activiteiten die ieder jaar tijdens een bepaalde periode stilliggen (bijvoorbeeld de teelt van bepaalde gewassen die in de maand maart of april ieder jaar stilligt), kan het overbruggingsrecht niet toegekend worden. De onderbreking moet immers duidelijk gelinkt zijn aan de coronacrisis.

Landbouwers, die hun activiteiten niet onderbreken, maar wel vermindering van hun activiteit door de coronacrisis kunnen aantonen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een regionale compensatiepremie krijgen.

Krijgen marktkramers het overbruggingsrecht?

Sinds 18 mei zijn openbare markten weer toegelaten, onder een aantal voorwaarden. Dat betekent dat marktkramers vanaf dan niet meer onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen. Maar voor de maand mei krijgen zij het overbruggingsrecht nog, ongeacht het aantal sluitingsdagen.

Marktkramers, die vrijwillig beslissen om hun activiteit nog niet te hernemen, moeten vanaf juni minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken om het overbruggingsrecht in die maand nog te krijgen. 

Marktkramers, die wel hernemen, kunnen vanaf juni onder bepaalde voorwaarden het heropstart-overbruggingsrecht aanvragen.

Ik werk in de evenementensector – heb ik recht op het overbruggingsrecht?

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, komen een aantal sectoren opnieuw in aanmerking voor het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking. Hierdoor kunnen zij het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen stopzetting aanvragen, zonder minimumduur van onderbreking.

Zo vallen de sector van evenementen in de ruime zin en de activiteiten die hiervan afhangen, onder de gedwongen stopzetting. Hetzelfde geldt voor zelfstandige artiesten actief in de evenementen- en culturele sector.

Zelfstandigen die doorgaans enkel evenementen organiseren die volledig verboden blijven, mogen hun activiteit omvormen tot bijvoorbeeld het organiseren van kleinere events (genre zomerbars, kleinschalige festivals, …).  Deze omvorming verhindert de toekenning van het overbruggingsrecht niet.

Heb ik als foorkramer recht op het overbruggingsrecht?

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, komen een aantal sectoren opnieuw in aanmerking voor het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking. Hierdoor kunnen zij het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen stopzetting aanvragen, zonder minimumduur van onderbreking.

Nu nagenoeg alle kermissen geannuleerd worden door gemeentelijke of provinciale overheden, wordt ook deze sector opnieuw gelijkgesteld met de activiteiten die onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen.

Hierdoor kunnen zij het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen stopzetting aanvragen, zonder minimumduur van onderbreking.

Ik heb een nachtwinkel – heb ik recht op het overbruggingsrecht?

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, komen een aantal sectoren opnieuw in aanmerking voor het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking. Hierdoor kunnen zij het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen stopzetting aanvragen, zonder minimumduur van onderbreking.

Nachtwinkels worden momenteel onderworpen aan een verplicht sluitingsuur (22u). Gelet op de aard van hun activiteit en de beperkte openingsuren, valt ook deze activiteit onder het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting.

Ik heb een shisha-bar – heb ik recht op het overbruggingsrecht?

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, komen een aantal sectoren opnieuw in aanmerking voor het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking. Hierdoor kunnen zij het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen stopzetting aanvragen, zonder minimumduur van onderbreking.

Hetzelfde geldt voor shishabars door het verbod ingevoerd voor het uitvoeren van hun hoofdactiviteit, namelijk het aanbieden en gebruik van de waterpijp of shisha. Het blijven serveren van uitsluitend dranken in deze etablissementen verhindert de toekenning van het crisis overbruggingsrecht niet.

Kan een vastgoedmakelaar het overbruggingsrecht krijgen?

Een vastgoedmakelaar viel niet onder de gedwongen sluitingsmaatregelen, waardoor hij enkel het crisis-overbruggingsrecht wegens sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen kon krijgen.

Ondertussen heeft de FOD Sociale Zekerheid bevestigd dat vastgoedmakelaars ook in aanmerking komen voor het heropstart-overbruggingsrecht. Dit omdat zij, ook al moesten ze niet verplicht sluiten, toch dezelfde impact ondervonden van deze sluitingsmaatregelen.

Heeft een meeneemrestaurant (take away) recht op het overbruggingsrecht?

Zuivere meeneemrestaurants (take away) zonder verbruik ter plaatse vielen nooit onder de gedwongen sluitingsmaatregelen. Zij kunnen het crisis-overbruggingsrecht dus enkel krijgen voor elke maand waarin zij hun restaurant minstens 7 opeenvolgende dagen sluiten.

Deze restaurants komen niet in aanmerking voor het heropstart-overbruggingsrecht.

Overbruggingsrecht - Aanvraag en betaling

Overzicht

Wanneer wordt het overbruggingsrecht uitbetaald?

De uitkering van een bepaalde maand wordt in het begin van de volgende maand betaald. Dit gebeurt in principe rond de 5e van die maand.  Daarnaast doen wij ook elke week tussentijdse betalingen op woensdag.

Dit geldt zowel voor het crisis- als voor het heropstart-overbruggingsrecht.

Je kan de betaling van een bepaalde week in principe op vrijdag of ten laatste het begin van de volgende week op je rekening verwachten.

Voorbeeld : het overbruggingsrecht van juli wordt betaald op 5 augustus. Hebt u uw aanvraag pas na deze datum gedaan, dan krijgt u de betaling in de loop van één van de weken nadien.

Ik heb het overbruggingsrecht al gekregen voor maart en/of april. Moet ik voor de volgende maanden nog een nieuwe aanvraag indienen?

Wie in maart en/of april het overbruggingsrecht had en ook in mei nog onder de verplichte sluitingsmaatregelen viel, kreeg het overbruggingsrecht automatisch toegekend voor deze maand.  U moest hiervoor geen nieuwe aanvraag doen.

Wie niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen viel, moest zijn activiteit ook in mei minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken om het overbruggingsrecht te krijgen. Hebt u in mei geen 7 dagen onderbroken, dan moet u dit melden. Zonder deze melding werd uw recht automatisch verlengd naar mei. Let wel op : uitkeringen die ten onrechte werden uitbetaald, zullen teruggevorderd worden.

Voor juni, juli en augustus moet u een nieuwe aanvraag doen. 

Vanaf september tot december kan u het crisis-overbruggingsrecht enkel nog krijgen wanneer u nog onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt. De maatregel voor vrijwillige sluitingen loopt af op 31 augustus.

Voor het overbruggingsrecht van september tot december moet u elke maand aan uw sociaal verzekeringsfonds bevestigen dat u voor die maand nog gebruik wil maken van het crisis-overbruggingsrecht voor verplichte sluiting. Deze bevestiging is opgenomen in ons online webformulier.

Vanaf juni kan u onder bepaalde voorwaarden het heropstart-overbruggingsrecht aanvragen. Deze maatregel loopt tot oktober. Ook deze maatregel moet voor elke maand aangevraagd worden. Er gelden geen automatische verlengingen meer.

Ik diende een aanvraag overbruggingsrecht in, maar kreeg geen bevestiging?

Bij online aanvragen wordt onmiddellijk een bevestiging van ontvangst verstuurd per mail. Hebt u deze bevestigingsmail niet ontvangen, kijk dan zeker uw spam na. Het is mogelijk dat deze mail tussen uw ongewenste mails zit. Hebt u toch geen mail gekregen, dan is het e-mailadres dat werd opgegeven in de aanvraag, niet correct.

Dit hoeft echter geen probleem te zijn. Als de aanvraag volledig is en u aan alle voorwaarden voldoet, wordt uw uitkering uitbetaald.

Let wel: deze ontvangstbevestiging is nog geen definitieve goedkeuring van uw aanvraag. U zal nadien nog een goedkeuring of weigering ontvangen wanneer uw aanvraag verwerkt werd. Ook deze beslissing wordt verstuurd naar het e-mailadres dat opgegeven werd bij de aanvraag.

Ik heb mijn activiteit hernomen. Heb ik deze maand nog recht op het overbruggingsrecht?

Als je onder de verplichte sluitingsmaatregelen viel en je activiteit vanaf een bepaalde datum mag hernemen, dan krijg je het overbruggingsrecht tot en met de maand van de hervatting, tenzij je zou hervatten op de eerste van de maand.

Wie niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, moet zijn activiteit elke maand minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken om het overbruggingsrecht voor die maand nog te krijgen. Van zodra je volledig heropstart, heb je geen recht meer op het crisis-overbruggingsrecht.

Wie tot 3 mei of later onder de sluitingsmaatregelen viel, maar heropstart met omzetverlies, kan onder bepaalde voorwaarden het heropstart-overbruggingsrecht krijgen vanaf juni.

Ik heb geen uitkering half overbruggingsrecht ontvangen of mijn uitkering is lager dan verwacht.

Als zelfstandige in bijberoep, zelfstandige met gelijkstelling bijberoep of actieve gepensioneerde met een verminderde bijdrage kan u maximaal een halve maandelijkse uitkering overbruggingsrecht krijgen.

Als u ook nog een vervangingsinkomen krijgt, zoals bv. een pensioen of een uitkering tijdskrediet, dan wordt het bedrag van uw overbruggingsrecht mogelijks verminderd. De som van uw vervangingsinkomen en het overbruggingsrecht mag immers niet hoger zijn dan 1.614,10 euro. We houden hierbij rekening met het bruto bedrag van het vervangingsinkomen.

Uw vervangingsinkomen wordt automatisch van dat bedrag afgetrokken. U krijgt enkel het saldo. Als uw bruto vervangingsinkomen meer bedraagt dan 1.614,10 euro per maand is uw saldo 0 euro en kunnen wij u geen overbruggingsrecht uitbetalen.

Uitstel van betaling

Overzicht

Hoe kan ik betalingsuitstel van mijn sociale bijdragen aanvragen?

Je kan het betalingsuitstel enkel aanvragen via het vereenvoudigd webformulier.

Wat is het effect van het uitstel van betaling of de vrijstelling op mijn (S)VAPZ-bijdragen?

Als je uitstel van betaling hebt voor één of meerdere kwartalen van 2020 en je betaalt deze pas in 2021, dan is je (S)VAPZ-bijdrage in 2020 niet fiscaal aftrekbaar. Je kan dit oplossen door je sociale bijdragen en (S)VAPZ premie toch nog dit jaar te betalen. Je kan hiermee wachten tot het einde van het jaar.

De verzekeringsmaatschappijen werken momenteel aan een oplossing voor dit probleem. In haar advies van 20 mei 2020 pleit de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen ervoor om de uitgestelde bijdragen niet als opeisbare bijdragen voor 2020 te beschouwen, zodat het betalingsuitstel geen negatieve gevolgen heeft voor het VAPZ. Meer informatie volgt van zodra hier meer nieuws over is. 

Ook bij vrijstelling van je sociale bijdragen verlies je het fiscaal voordeel van je VAPZ. Als je voor één of meerdere kwartalen van 2020 vrijstelling krijgt van het RSVZ, dan is je (S)VAPZ-bijdrage dit jaar niet fiscaal aftrekbaar. In dit geval zou je kunnen overwegen om dit jaar geen (S)VAPZ-premie te storten. Dit betekent ook echter een jaar minder opbouw van je pensioenspaarpot. Weet dat je ook niet je maximum bijdrage hoeft te betalen. Je kan in jouw (S)VAPZ-plan storten wat binnen je mogelijkheden ligt (met een minimum van 111 euro). Een betaalde (S)VAPZ-premie kan echter niet terugbetaald worden.

Kan je vragen om reeds betaalde bijdragen terug te betalen?

Neen, als je je sociale bijdragen al betaald had, kan je deze niet terugvragen. Je kan nog wel uitstel van betaling vragen voor de onbetaalde bijdragen van 2020.

Het uitstel van betaling heeft geen enkel nadelig effect op je rechten. Je blijft volledig verzekerd. Eén nadeel: je kan je VAPZ-premie in 2020 niet fiscaal aftrekken als je je bijdragen van dit jaar pas betaalt in 2021. Je kan dit oplossen door je sociale bijdragen van 2020 toch nog te betalen voor het einde van dit jaar.

Je kan ook overwegen om vrijstelling te vragen voor de sociale bijdragen van 2020. Op dit ogenblik kan je vrijstelling vragen voor het eerste tot en met het derde kwartaal. Wil je vrijstelling vragen voor het ganse jaar, dan kan je je aanvraag pas indienen in het vierde kwartaal.

Vraag je vrijstelling van je sociale bijdragen, weet dan dat je geen pensioenrechten opbouwt voor deze kwartalen. Je behoudt wel je rechten in de ziekteverzekering.

Ziekte, werkloosheid en bijberoep

Overzicht

Wat als je zelf ziek bent?

Een zelfstandige die minstens 8 dagen ziek is, heeft vanaf de 1ste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds. Hiervoor moet je samen met je behandelende arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen. Dit document kan je bij je ziekenfonds verkrijgen.

Ben je langdurig ziek? Informeer dan bij je sociaal verzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor de gelijkstelling wegens ziekte. Tijdens deze gelijkgestelde periode hoef je dan geen sociale bijdragen meer te betalen. Als de sociale bijdragen wel verschuldigd blijven, kan je nog betalingsuitstel, vermindering of vrijstelling vragen. Tot slot ben je op het vlak van terugbetaling van gezondheidszorgen (zoals dokterskosten) op dezelfde manier verzekerd als een werknemer.

Kan je je bijberoep behouden als je in tijdelijke werkloosheid bent?

De RVA heeft bevestigd dat er van 13 maart tot 31 augustus een tijdelijke versoepeling wordt toegestaan voor wie al een bijberoep als zelfstandige had voor de werkloosheid.

Voortzetting bijberoep

Er wordt een versoepeling toegestaan voor tijdelijk werklozen die, vooraleer ze op tijdelijke werkloosheid werden gesteld, al een zelfstandig bijberoep uitoefenden.

Concreet moet je je bijberoep niet aangeven bij de RVA en de inkomsten uit je bijberoep zijn zonder invloed op je werkloosheidsuitkering. 

Starten als zelfstandige tijdens de werkloosheid

Als je pas start als zelfstandige tijdens de werkloosheid dan blijven de algemene regels gelden. Je kan in dit geval een beroep doen op de zogenaamde “springplank” regeling.

De springplank bestaat zowel voor zelfstandigen die hun bijberoep al uitoefenden voor de werkloosheid, als voor diegene die als zelfstandige starten tijdens de werkloosheid. Je kan deze regeling aanvragen onder de volgende voorwaarden : 

 • Je moet je activiteit aangeven wanneer je je werkloosheidsuitkering aanvraagt.
 • Je zelfstandige activiteit mag de afgelopen 6 jaar niet je hoofdberoep geweest zijn.
 • Er gelden geen beperkingen qua uren of dagen.
 • Alle activiteiten zijn toegelaten.
 • Deze regeling is beperkt tot 12 maanden. Om de periode van 12 maanden te bepalen, wordt er geen rekening gehouden met de maanden april tot en met augustus 2020.
 • Je moet je inkomsten als zelfstandige beperken tot 14,54 euro per dag.

Meer informatie vind je op de website van de RVA

Wat als je geen werkloosheidsuitkeringen krijgt?

De RVA kan de cumulatie van je bijberoep met een werkloosheidsuitkering altijd weigeren. In dat geval heb je 2 mogelijkheden:
 • Ofwel zet je je bijberoep stop. Vraag in dat geval best na bij de RVA welke stopzettingsbewijzen je hen moet bezorgen. Misschien is het niet nodig om je ondernemingsnummer te laten schrappen omdat de stopzetting maar tijdelijk is.
 • Ofwel zet je je bijberoep niet stop. In dat geval krijg je geen werkloosheidsuitkering en bestaat de kans dat je zelfstandige in hoofdberoep wordt voor dat kwartaal. 

Deel deze pagina