Naar inhoud

Home Starten Wat je zeker moet doen Richt je vennootschap op

Voor vennootschappen: je vennootschap oprichten

In het deel Een ondernemingsvorm kiezen kon je lezen welke ondernemingsvormen er zijn, en bepalen welke voor jou de meest geschikte is. Kies je voor een vennootschap, dan moet je die nu oprichten. De oprichting van je vennootschap gebeurt altijd schriftelijk, door middel van een akte. Richt je een vennootschap op waarin de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt is, dan is een authentieke akte, opgesteld door een notaris, nodig. Hebben de vennoten onbeperkte aansprakelijkheid, dan volstaat een onderhandse akte die je zelf opstelt. Ben je gehuwd, dan moet je in de oprichtingsakte ook je huwelijksstelsel bekendmaken.

De oprichting van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid verloopt anders dan die van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hieronder vind je info voor de verschillende vennootschapsvormen en een beschrijving van de inhoud van de oprichtingsakte.

Vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid

In de volgende vennootschapsvormen hebben de vennoten onbeperkte aansprakelijkheid:

 • vennootschap onder firma
 • gewone commanditaire vennootschap
 • coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Voor de oprichting van deze vennootschappen volstaat een onderhandse akte. Dit is een oprichtingsakte die je zelf opstelt. Een verkorte versie hiervan leg je neer bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Een aantal zaken moeten hierin zeker worden opgenomen:

 • de rechtsvorm en de naam van de vennootschap 
 • de zetel, het doel en de duur van de vennootschap
 • de identiteit van de oprichters en vennoten 
 • het kapitaal en de aandelen 
 • het bestuur en de algemene vergadering

Een uittreksel uit je oprichtingsakte moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Acerta kan de publicatie voor jou in orde brengen en rekent hiervoor 191,18 euro aan.

Voor die publicatie zelf betaal je 265,47 euro aan de griffie. De griffie zorgt ervoor dat de akte in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. De griffier zal dan de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Op die manier krijgt je vennootschap een ondernemingsnummer toegekend.

De oprichtingsakte moet binnen 4 maanden geregistreerd worden in een Registratiekantoor van de FOD Financiën. Je hebt daarvoor je akte nodig, en een eensluidend verklaarde kopie. De registratierechten kosten 25 euro.  

Als mandataris, of een aangestelde, moet je ook nog langs het Acerta ondernemingsloket om het ondernemingsnummer van je vennootschap als dusdanig te laten valideren en het ook te laten activeren als BTW-nummer. Als er meerdere vestigingseenheden zijn, moet elke zetel ingeschreven worden. Je betaalt daarvoor 83,50 euro (en 83,50 euro extra per bijkomende vestigingseenheid). Je Acerta startersconsulent brengt de inschrijving en activering voor jou in orde. (De eerste inschrijving voor niet-handelsondernemingen naar privaat recht is gratis.)

Is je vennootschap een handelsvennootschap, onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, dan moet je de vennootschap binnen drie maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte aansluiten bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Vzw’s, feitelijke verenigingen en de burgerlijke vennootschappen die geen handelsvorm hebben aangenomen, zijn vrijgesteld. Ook als mandataris moet je je aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds. Je leest er meer over in het deel Je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Krijg je als mandataris een bezoldiging, dan moet je daarop bedrijfsvoorheffing betalen. Meer info vind je in het deel Heb je een vennootschap opgericht? Betaal bedrijfsvoorheffing op je bezoldiging. In het deel Vennootschapsbelasting vind je info over de belastingen die je vennootschap moet betalen.

Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Richt je een vennootschap op waarin de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt is, dan is een authentieke akte nodig. Die akte wordt door je notaris opgesteld. Daarvoor betaal je 750 à 1000 euro notariskosten (exclusief BTW). Deze kosten bevatten reeds de registratierechten en het recht op geschriften. Op de website van het Belgisch Notariaat kan je op basis van je postcode een notaris in je buurt zoeken.

Bij de oprichting moet je aan je notaris een financieel plan voorleggen. In je financieel plan verantwoord je het maatschappelijk kapitaal van je vennootschap en licht je, samen met de andere oprichters van je vennootschap, de financiële haalbaarheid van je plannen toe. Meer informatie over je financieel plan vind je in het deel Alles in cijfers.

Als je vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting failliet gaat, zal men op basis van je financieel plan nagaan of het kapitaal dat je had verzameld voldoende was om je activiteit gedurende twee jaar uit te oefenen. Als dit niet het geval blijkt, dan word jij, samen met de andere oprichters, persoonlijk aansprakelijk gesteld voor alle schulden.

Het plan is dus niet zomaar een formaliteit. Als je een goed inzicht hebt in de financiële aspecten van het ondernemen, dan kan je het financieel plan zelf opstellen. In vele gevallen is het aangewezen er een boekhouder of accountant voor in te schakelen. Voor het opmaken van een financieel plan zal je boekhouder of accountant je ongeveer 500 euro aanrekenen.

Als een of meer vennoten zelf een bedrijfsgebouw, machines, of andere goederen aanleveren die eigendom zullen worden van de vennootschap, dan moet een bedrijfsrevisor daarvan verslag uitbrengen. De bedrijfsrevisor treedt op als onafhankelijke, onpartijdige deskundige. De kosten voor de controle en het verslag van de revisor hangen af van de omvang en moeilijkheidsgraad ervan. Op de website van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren kan je een bedrijfsrevisor in je buurt zoeken.

Een uittreksel uit je oprichtingsakte moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Voor die publicatie betaal je 265,47 euro aan de griffie. Je notaris zal het uittreksel van de oprichtingsakte neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De griffie zorgt ervoor dat de akte in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. De griffier zal dan de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Op die manier krijgt je vennootschap een ondernemingsnummer toegekend.

De oprichtingsakte van de vennootschap moet binnen de 15 dagen door je notaris worden geregistreerd in een Registratiekantoor van de FOD Financiën. Je hebt daarvoor je akte nodig, en een eensluidend verklaarde kopie. 

Als mandataris, of een aangestelde, moet je ook nog langs het Acerta ondernemingsloket om het ondernemingsnummer van je vennootschap als dusdanig te laten valideren en het ook te laten activeren als BTW-nummer. Als er meerdere vestigingseenheden zijn, moet elke zetel ingeschreven worden. Je betaalt daarvoor 83,50 euro (en 83,50 euro extra per bijkomende vestigingseenheid). Je Acerta startersconsulent brengt de inschrijving en activering voor jou in orde. (De eerste inschrijving voor niet-handelsondernemingen naar privaat recht is gratis.)

Is je vennootschap een handelsvennootschap, onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, dan moet je de vennootschap binnen drie maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte aansluiten bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Vzw’s, feitelijke verenigingen en de burgerlijke vennootschappen die geen handelsvorm hebben aangenomen, zijn vrijgesteld. Ook als mandataris moet je je aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds. Je leest er meer over in het deel Je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Krijg je als mandataris een bezoldiging, dan moet je daarop bedrijfsvoorheffing betalen. Meer info vind je in het deel Heb je een vennootschap opgericht? Betaal bedrijfsvoorheffing op je bezoldiging. In het deel Vennootschapsbelasting vind je info over de belastingen die je vennootschap moet betalen.
 

Wat moet er in de oprichtingsakte vermeld worden?

Voor een bvba

 • de rechtsvorm en de naam 
 • het nauwkeurig omschreven doel 
 • de nauwkeurig omschreven maatschappelijke zetel 
 • de aanwijzing van de vennoten 
 • de duur van de vennootschap: voor bepaalde of onbepaalde tijd 
 • het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte gedeelte ervan 
 • het aantal en de nominale waarde van de aandelen en eventuele bijzondere voorwaarden die de overdracht beperken 
 • de bankinstelling waarbij de in geld te storten inbreng gedeponeerd is 
 • wat ingebrachte onroerende goederen betreft:
  • de overdrachten onder bezwarende titel in de vijf voorgaande jaren 
  • de bedingen waaronder die overdrachten hebben plaatsgehad 
  • de hypothecaire lasten of de pandrechten op de ingebrachte goederen
  • de voorwaarden waaronder ingebrachte optierechten kunnen worden uitgeoefend 
 • inzake inbreng in natura:
  • de specificatie van elke inbreng 
  • de naam van elke inbrenger 
  • de naam van de revisor en de conclusies van zijn verslag 
  • de eventuele andere voorwaarden waarop de inbreng gedaan is 
 • de aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden 
 • het begin en het einde van het boekjaar 
 • de dag en het uur van de jaarvergadering waarop over de jaarrekening moet worden beslist 
 • de oorzaak en de omvang van de bijzondere voordelen die worden toegekend aan elke oprichter 
 • het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten voor rekening van de vennootschap.
   

Voor een nv

 • de rechtsvorm en de naam 
 • het nauwkeurig omschreven doel 
 • de nauwkeurig omschreven zetel 
 • de duur, als de vennootschap niet voor onbepaalde tijd is aangegaan 
 • het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte gedeelte ervan 
 • het bedrag van het toegestane kapitaal, in voorkomend geval 
 • voorzover zij niet uit de wet voortvloeit, de regeling van het aantal en de wijze van benoeming van de leden van de organen die belast zijn met de vertegenwoordiging tegenover derden, het bestuur en in voorkomend geval het dagelijks bestuur, het toezicht en de controle, de verdeling van de bevoegdheden onder die organen 
 • wat de kapitaalaandelen betreft:
  • het aantal en de nominale waarde 
  • of het aantal alleen, voor aandelen zonder nominale waarde 
  • eventuele bijzondere voorwaarden die de overdracht beperken
 • indien er verschillende soorten aandelen bestaan
  • dezelfde gegevens voor elke soort 
  • de rechten die aan elke categorie verbonden zijn 
 • wat winstbewijzen betreft:
  • het aantal 
  • de rechten die daaraan verbonden zijn 
  • de bijzondere voorwaarden die hun overdracht beperken 
 • of de aandelen op naam of aan toonder luiden, dan wel gedematerialiseerd zijn en alle andere bepalingen inzake omwisseling die verschillen van die waarin de wet voorziet 
 • voor de inbreng anders dan in geld:
  • de specificatie van elke inbreng 
  • de naam van elke inbrenger 
  • de naam van de revisor en de conclusies van zijn verslag 
  • het aantal en de nominale waarde van de aandelen, respectievelijk het aantal aandelen zonder nominale waarde die tegen elke inbreng zijn uitgegeven 
  • de eventuele andere voorwaarden waarop de inbreng gedaan is 
 • de oorzaak en de omvang van de bijzondere voordelen die worden toegekend aan elke oprichter 
 • het totale bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten die voor rekening van de vennootschap komen 
 • de instelling waarbij de in geld te storten inbreng gedeponeerd is 
 • wat ingebrachte onroerende goederen betreft: de overdrachten onder bewarende titel in de vijf voorgaande jaren en de bedingen inzake die overdrachten 
 • de hypothecaire lasten of de pandrechten op de ingebrachte goederen 
 • de voorwaarden waaronder ingebrachte optierechten kunnen worden uitgeoefend. 

Voor een cvba en een cvoa

 • de rechtsvorm en de naam 
 • de zetel en het doel van de vennootschap 
 • nauwkeurige gegevens over de persoon van de vennoten 
 • gegevens over de inbreng en het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal 
 • de specificatie van elke inbreng in natura 
 • voor de inbreng in natura:
  • de naam van elke inbrenger 
  • de naam van de revisor en de conclusies van zijn verslag 
  • het aantal en de nominale waarde van de aandelen die tegen elke inbreng zijn uitgegeven 
  • de eventuele andere voorwaarden waarop de inbreng gedaan is 
 • de duur van de vennootschap 
 • de voorwaarden van toetreding, uittreding en uitsluiting van vennoten, en van de terugneming van gestorte gelden 
 • het bestuur en het toezicht:
  • de benoeming en het ontslag van lasthebbers, bestuurders en commissarissen 
  • de omvang van hun bevoegdheid 
  • de duur van hun opdracht 
 • de rechten van de vennoten, de wijze van bijeenroepen voor de algemene vergadering de vereiste meerderheid om geldige besluiten te nemen, de wijze van stemmen 
 • hoe de winst wordt verdeeld en het verlies wordt omgeslagen 
 • het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte gedeelte ervan
 • het begin en einde van het boekjaar

Voor een vof en voor een comm.v.

 • de nauwkeurige aanwijzing van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten 
 • de firma van de vennootschap 
 • de aanwijzing van de vennoten die als zaakvoerder optreden en voor de vennootschap tekenen 
 • de vermelding van de bij wijze van geldschieting ingebrachte of in te brengen waarden 
 • de nauwkeurige aanwijzing van de geldschieters die waarden moeten inbrengen, met opgave van ieders verplichtingen 
 • het tijdstip waarop de vennootschap zal beginnen en zal eindigen 
 • het doel van de vennootschap (maar moet niet gepubliceerd worden)
 • begin en einde van het boekjaar

Mis je start niet!

Volg je persoonlijk stappenplan

Voorbereiden
Idee
Startvoorwaarden
Sociaal statuut
Ondernemingsvorm
Steun
Ondernemingsplan
Starten
Wat je zeker moet doen
Wat je bijkomend kan doen
Specifieke situaties
Groeien
Van bijberoep naar hoofdberoep
Nieuwe ondernemingsvorm kiezen
Personeel aanwerven
Bezoldiging opnemen
Blijven leren
Informatie
Startersgidsen
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Partners
Tools
Start je onderneming
Persoonlijk stappenplan
Berekeningen
Premiescoop
Web Specials
Contact
Suggesties
Maak een afspraak